top of page

OUR JOURNEYS
Share Your Story Form

DO NOT MAKE EDIT ON THIS PAGE.  
 

Required Information

Where do you (the storyteller) currently reside?*


Tên của bạn.

Họ của bạn.

Tên của người kể chuyện sẽ được hiển thị với câu chuyện. (Lưu ý: Nếu bạn là người viết câu chuyện, bạn có thể liệt kê họ và tên đầy đủ của mình hoặc chỉ cần tên của bạn. Nếu bạn đang phỏng vấn ai đó và gửi bản ghi âm/chữ viết hoặc gửi câu chuyện thay cho người khác, bạn nên hiển thị tên của họ.)

Bạn (người kể chuyện) hiện đang cư trú ở đâu?

Quốc gia hiện tại của người kể chuyện

Bạn nghe về chúng tôi như thế nào?

Quan hệ của nhân vật chính trong câu chuyện với bạn là gì?

Tên câu chuyện

Câu chuyện này nói về ai (Ex: Tony, Tony Nguyen, Tony Tho Nguyen, Tho Nguyen)?

How did you hear about us?

Tóm tắt câu chuyện mà bạn muốn kể. Số ký tự giới hạn là 1000 (khoảng 150 - 250 từ).

Provide a summary.  This is limited to 1000 characters (about 150 - 250 words).


Childhood

Where is the main character's hometown?

Where was the main character borned?

Nhân vật chính sinh ra ở đâu?

Quốc gia

Nhà thời thơ ấu của nhân vật chính nằm ở đâu?

Quốc gia

Bạn có thể tóm tắt lại về thời thơ ấu của nhân vật chính. Miêu tả cuộc sống tại quê nhà, thành phố hoặc trong cộng đồng. Ký ức nào đáng nhớ nhất trong thời thơ ấu của nhân vật chính? (trong giới hạn 1000 ký tự (khoảng 150 - 250 từ)

In a few sentences. Tell us about the main character's childhood. Describe life at home, in the town/city or in the community. What was most memorable about the main character's childhood? This is limited to 1000 characters (about 150 - 250 words).


Departure

Internal Migration

Phần khởi hành nói về hành trình từ Việt Nam sang nước khác.

This section is about the journey from Vietnam to another country. 

Nếu nhân vật chính trong câu chuyện có giai đoạn dừng chân quan trọng tại các thành phố trong lãnh thổ Việt Nam, vui lòng cung cấp thông tin ở phần di chuyển trong lãnh thổ Việt Nam.

If the main character of the story made significant stops in different cities within Vietnam prior to leaving, please provide information here as part of the Internal Migration. 

Example: We departed in Bien Hoa where we lived, and took a bus to My Tho, from there we boarded a small boat to Vung Tau before we got on a larger boat to sail into the sea. City of initial departure: Bien Hoa Did you make any significant stops along the way?  Yes, My Tho City of final Point of Departure: Vung Tau

City of initial departure

Thành phố khởi hành ban đầu

Năm khởi hành

Departure Year

Tháng khởi hành

Departure Month

Trong suốt hành trình vượt biên, Bạn có trải qua những giai đoạn dừng chân quan trọng nào không? Xin vui lòng chỉ cung cấp tối đa 3 thành phố.

Did you make any significant stops along the way? You can provide up to 3 cities/towns.

Quốc gia

Vui lòng chia sẻ thêm với chúng tôi về lý do vì sao Bạn và gia đình quyết định rời khỏi Việt Nam. Ai đã đi cùng Bạn và ai đã ở lại Việt Nam? Bạn đã mang theo những gì khi rời khỏi Việt Nam và tại sao? Có những dấu ấn quan trọng gì đã xảy ra trong hành trình vượt biên của Bạn không ? (trong giới hạn 1000 ký tự (khoảng 150 - 250 từ)

Tell us more in a few sentences. Why did you/your family choose to leave Vietnam? Who did you leave Vietnam with and who did you leave behind? What did you take with you when you left Vietnam, and why? Did anything significant happen along the way? This is limited to 1000 characters (about 150 - 250 words).


External Migration

Kể thêm về hành trình của bạn khi rời Việt Nam. Bạn còn nhớ ngày đó như thế nào không? Thời tiết như thế nào? Bạn có tham gia chương trình xuất cảnh được tổ chức hay không? Hay bạn rời đi bằng thuyền? Bạn còn nhớ kích thước hoặc tên của chiếc thuyền không?

Tell us more about the journey when you departed Vietnam. Can you remember what the day was like? How was the weather. Were you part of an organized departure program? Or did you leave by boat? Do you remember the size or name of the boat? 

Thành phố xuất cảnh cuối cùng từ Việt Nam

Final departure city from Vietnam

Năm khởi hành

Departure Year

Tháng khởi hành

Departure Month

Tên phương tiện di chuyển (ví dụ: tên tàu hoặc hãng hàng không)

Quốc gia

Phương tiện di chuyển hoặc Tên chương trình xuất cảnh

Nếu câu chuyện của bạn liên quan đến một tàu cứu hộ, tên của tàu là gì?

Kể cho chúng tôi thêm về hành trình của bạn khi rời Việt Nam. Bạn còn nhớ ngày đó như thế nào không? Thời tiết như thế nào? Bạn có tham gia chương trình xuất cảnh được tổ chức hay không? Hay bạn rời đi bằng thuyền? Bạn còn nhớ kích thước hoặc tên của chiếc thuyền không?

In a few sentences, describe how you left Vietnam and how you felt? How was the trip planned? How many days did it take? What events happened along the way? Was there a moment in your journey that changed the way you see the world?  Please limit to 1000 characters or about 150 - 250 words. 


Camps

Nếu nhân vật chính trong câu chuyện cư trú tại một hoặc nhiều trại tị nạn, xin vui lòng hoàn thiện phần này. Lưu ý, bạn có thể cung cấp tối đa ba trại tị nạn.

If the main character of the story resided in one or more refugee camps, please complete this section.  Note, you can provide up to three refugee camps. 

Refugee Camp 1

Trại #

Tên trại tị nạn

Năm đến trại

Arrival Year

Tháng đến trại

Arrival Month

Năm rời trại

Departure Year

Tháng rời trại

Departure Month

In a few sentences, tell us what the experience was like at these stops? (e.g. islands, refugee camps, first asylum countries) What was life like at the refugee camps? What do you remember the most? This is limited to 1000 characters (about 150 - 250 words).

Bạn có thể tóm tắt lại về trải nghiệm của mình khi dừng chân ở những trại tị nạn trên? (VD: những hòn đảo, những trại tị nạn, những quốc gia tị nạn đầu tiên). Cuộc sống ở những trại tị nạn đó như thế nào? Điều gì đã làm Bạn ấn tượng nhất? (trong giới hạn 1000 ký tự khoảng 150 - 250 từ)


Refugee Camp 2

Trại #

Năm đến trại

Arrival Year

Tên trại tị nạn

Tháng đến trại

Arrival Month

Năm rời trại

Departure Year

Tháng rời trại

Departure Month

In a few sentences, tell us what the experience was like at these stops? (e.g. islands, refugee camps, first asylum countries) What was life like at the refugee camps? What do you remember the most? This is limited to 1000 characters (about 150 - 250 words).

Bạn có thể tóm tắt lại về trải nghiệm của mình khi dừng chân ở những trại tị nạn trên? (VD: những hòn đảo, những trại tị nạn, những quốc gia tị nạn đầu tiên). Cuộc sống ở những trại tị nạn đó như thế nào? Điều gì đã làm Bạn ấn tượng nhất? (trong giới hạn 1000 ký tự khoảng 150 - 250 từ)


Refugee Camp 3

Trại #

Tên trại tị nạn

Năm đến trại

Arrival Year

Tháng đến trại

Arrival Month

Năm rời trại

Departure Year

Tháng rời trại

Departure Month

Bạn có thể tóm tắt lại về trải nghiệm của mình khi dừng chân ở những trại tị nạn trên? (VD: những hòn đảo, những trại tị nạn, những quốc gia tị nạn đầu tiên). Cuộc sống ở những trại tị nạn đó như thế nào? Điều gì đã làm Bạn ấn tượng nhất? (trong giới hạn 1000 ký tự khoảng 150 - 250 từ)

In a few sentences, tell us what the experience was like at these stops? (e.g. islands, refugee camps, first asylum countries) What was life like at the refugee camps? What do you remember the most? This is limited to 1000 characters (about 150 - 250 words).


Resettlement

Nhân vật chính trong câu chuyện đã định cư ở địa điểm nào? 

Where did the main character of the story finally resettle?

Quốc gia

Năm đến

Arrival Year

Tháng đến

Arrival Month

Bạn có thể tóm tắt ngắn gọn, tại sao lại chọn quốc gia mới này để định cư? Bạn có được sự lựa chọn nào không? Mọi chuyện đã diễn biến như thế nào? Cái gì làm Bạn nhớ nhất trong ngày đầu tiên ở nơi định cư mới này? (trong giới hạn 1000 ký tự (khoảng 150 - 250 từ)

Tell us more in a few sentences. Why did you choose this new country? Did you have a choice? What was that process like? What was it like arriving in a new country? What do you remember most about the first day when you arrived? This is limited to 1000 characters (about 150 - 250 words).


Images

Vui lòng chia sẻ những hình ảnh có ý nghĩa với bạn. Đó có thể là một hình ảnh từ quá khứ hoặc hiện tại, được bạn mang từ Việt Nam sang, được lưu truyền giữa các thế hệ, hoặc là một điều gì đó mới mẻ khiến bạn nhớ về câu chuyện xa xứ của gia đình mình. Ví dụ: ảnh gia đình, công thức nấu ăn gia đình, giấy tờ tị nạn hoặc nhập cư, đồ trang sức gia truyền hoặc đồ làm bằng tay gợi nhớ một câu chuyện nào đó.

GHI CHÚ:

 • Bạn cần tải lên một hình ảnh bìa cho câu chuyện của bạn

 • Chúng tôi chấp nhận các định dạng hình ảnh sau đây: jpeg, jpg, png, gif

 • Giới hạn kích thước tệp (file limit): 2MB

 • ​Hình ảnh không được lưu trữ cho đến khi nhấp vào nút Gửi

Share any photos that have significance to you. It can be photos or artifacts from the past or present, brought from Vietnam, handed down between generations, or even something new that reminds you of your family’s diaspora story. Examples of artifacts can be a family recipe, your refugee or immigration papers, heirloom jewelry, a piece of clothing, or any artifact that holds a story.

 

NOTE:

 • One image is required for the cover of your story

 • Images should be either jpeg, jpg, png or gif

 • No image file should be larger than 2MB

 • Images are not saved until Submitted

Vui lòng tải lên một ảnh bìa cho câu chuyện của bạn. *

Please upload a Covered Image for your story.  *

Thêm ảnh tải lên:

 • Bạn có thể tải lên tối đa 9 ảnh nữa.

 • Vui lòng chọn tất cả các ảnh cùng một lúc để tải lên.

Additional Image Upload:

 • You may upload up to 9 more images. 

 • Please select all images at once for upload.

Mô tả hình ảnh

Audio/Videos

Đăng một liên kết đến tệp âm thanh của bạn.

Đăng một liên kết đến video YOUTUBE của bạn.

Đăng một liên kết đến video VIMEO của bạn.

Your Story

Elaborate more on your story. You are limited to about 10,000 words.  You can choose to tell your entire story chronologically, pick a specific part of the diaspora journey that is significant to you or share with us a creative writing or personal essay you’ve written. Click here for example stories and resources in the Journeys toolkit that you can use as guidance. If this is part of an oral history project, please copy and paste the transcript.

In addition to adding your story to the Journeys Collective, please check other reasons for submission. 

Would you like to subscribe to our newsletter to receive updates on Vietnamese Boat People?

Email will be kept private and will not be shared.


Mô tả thêm về câu chuyện của bạn. Bạn được giới hạn khoảng 10.000 từ. Bạn có thể chọn kể toàn bộ câu chuyện của mình theo thứ tự thời gian, chọn một phần cụ thể trong hành trình lưu vong đó là quan trọng đối với bạn hoặc chia sẻ với chúng tôi một bài viết sáng tạo hoặc tiểu luận cá nhân mà bạn đã viết. Bấm vào đây để xem các câu chuyện mẫu và tài nguyên trong bộ công cụ Journeys mà bạn có thể sử dụng như là hướng dẫn. Nếu đây là một phần của dự án lịch sử truyền miệng, vui lòng sao chép và dán bản ghi âm.

Đăng tải toàn bộ câu chuyện của Bạn bên dưới .

Ngoài việc cung cấp câu chuyện của Bạn cho Journeys Collective, vui lòng xem thêm lý do khác để gửi biểu mẫu này 

Tên dự án (chỉ cung cấp thông tin khi câu chuyện là một phần của một dự án)

Bạn có muốn đăng ký để được nhận bản tin mới nhất của chúng tôi trên trang Thuyền Nhân Việt Nam (VBP)? Thông tin email của Bạn sẽ được bảo mật.

Post Your Entire Story Below

Help us improve the site! If you see typos, kinks, or just have ideas to make it better, please tell us by completing this survey or email us at stories@vietnameseboatpeople.org - subject line "Journeys Map".

bottom of page